Exportkontrollföreningens remissvar om avgiftsskyldighet

Publicerat: 13.06.2022

Sveriges Exportkontrollförening har nu lämnat sitt remissvar över regeringens promemoria Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. 

I promemorian föreslås att nuvarande avgiftsskyldighet till ISP utökas till att omfatta även den som tillhandahåller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt krigsmateriellagen.

Föreningens remissvar innehåller omfattande principiell kritik mot avgiftssystemet och menar att de uppgifter som myndigheten ISP utför är av den karaktären att verksamheten i stället bör finansieras på vanligt sätt med statsanslag.

Givet det förhållandet att avgiftssystemet nu finns har Exportkontrollföreningen dock inget att erinra mot förslagen i den remitterade promemorian i och för sig.

Se närmare förslaget och remissvaret.