Förslag till ny förordning om EU:s exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden

Publicerat: 01.03.2017

Översynen av nuvarande förordning kring produkter med dubbla användningsområden (EU No 428/2009) har pågått sedan 2011. EU Kommissionen la under september 2016 fram ett förslag till en omfattande revidering av denna förordning. Förslaget finns tillgängligt via denna länk: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1548

Syftet är enligt kommissionen att modernisera reglerna för att anpassa systemet till en mer föränderlig säkerhetssituation samt effektivisera förfarandet. Kommissionen föreslår bland annat att EU:s exportkontrollsystem ska utvidgas till att tillämpas vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt. Man föreslår även ett antal nya generella export tillstånd.

Regeringen stöder kommissionens ambition att modernisera regelverket och välkomnar att det efter en lång översynsprocess finns ett färdigt förslag att ta ställning till. De föreslagna bestämmelserna behöver en grundlig analys. Under november 2016 har Regeringen ingett till Riksdagen en faktapromemoria om förslaget till nya förordningen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-eus-exportkontroll-for-produkter_H406FPM22

Som ett led i beredningen av svensk position till EU-kommissionens förslag har UD-NIS bjudit in intressenter från näringslivet och det civila samhället att lämna synpunkter och diskutera förslaget. Exportkontrollföreningen har varit representerade under dessa möten. Föreningens medlemmar har haft möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter som sedan förts fram under dessa möten. Ett första ’vitpapper’ har sammanställts som förtydligar Exportkontrollföreningens synpunkter. Detta dokument är fortfarande under ’work in progress’.

Processen framåt:

  • Förhandlingar pågår i EU:s rådsarbetsgrupp i Bryssel (varje månad under våren 2017)
  • Europaparlamentets behandling startade under januari/februari
  • Efter beredning i Rådet och Europaparlamentet: Trilog (Kommissionen, Europaparlamentet och Rådet)
  • Arbete med ytterligare vägledning påbörjas parallellt