Exportkontrollföreningen stödjer, hjälper och utbildar inom lagar och regelverk

Om föreningen

Sveriges Exportkontrollförening har tillkommit för att stödja de personer inom företaget som ansvarar för att bl a Sveriges, EUs och USAs lagstiftning gällande export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden följs.

Detta sker genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. Föreningen har en omfattande utbildningsverksamhet som finns närmare beskrivet under fliken utbildning. Föreningen anordnar också möten då aktuella exportkontrollfrågor behandlas. Ofta uppträder svenska och utländska nyckelpersoner på det aktuella området som talare vid dessa möten.  

Föreningen fungerar också som remissinstans och lämnar synpunkter till myndigheter i exportkontrollfrågor.

Medlemmar i föreningen är personer som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer eller myndigheter.

Föreningens styrelse planerar och leder verksamheten. Styrelsen har dessutom regelbundna möten med ledningen för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) där medlemmarnas synpunkter på exportkontrollfrågor och tillståndsproceduren framförs och diskuteras.

 

 

Styrelsen

Katarina Bowald

Board member / Board Member

Annette Eriksson

Styrelseordförande / Chairman

Janine Green-Holmen

Vice ordförande / Vice Chairman

Mattias Lövensjö

Styrelseledamot / Board Member

Richard Tornberg

Styrelseledamot / Board Member

Torbjörn Spector

Styrelseledamot / Board Member

Per-Arne Mattsson

Styrelseledamot / Board member

Susanna Sjösten

Styrelseledamot / Board Member