Rapport från Swedish Update 2017

Publicerat: 02.02.2018

Årets Update

Sveriges Exportkontrollförening arrangerar sedan 1997 the Swedish Update, en årlig exportkontrollkonferens som samlar exportkontrollansvariga från hela Norden för två dagar intensiv utbildning och uppdatering samt ett värdefullt nätverksbyggande under trivsamma former. The Swedish Update ger möjlighet att stämma av kunskaperna mot verkligheten genom direktkontakter med myndighetsrepresentanter, övriga föreläsare och deltagare.

Traditionsenligt genomfördes seminariet i Lejondal slotts härliga 1800-talsmiljö.

Den första informationsfyllda dagen avrundades som vanligt med en tipspromenad i färggranna kepsar, med både exportkontrollrelaterade men även allmänbildande kluriga frågor. Efter tipspromenaden fick deltagarna en välförtjänt paus för att ladda om till middagen och den ceremoniella utdelningen av diplom till de omcertifierade och nycertifierade Certified Export Control Managers. 

Swedish Update 2017, alla deltagare

Ordförande i Sveriges Exportkontrollförening, Annette Eriksson, hälsade alla välkomna till 2017 års update. Det är fjärde året som Annette är Exportkontrollföreningens styrelseordförande. Resten av styrelsen presenterades också. Mer information om vilka de är samt vilka företag de jobbar på finner du på www.exportkontrollforeningen.se

Per Arne Mattsson, som är kursverksamhetens rektor, föredrog de olika utbildningarna som Exportkontrollföreningen ger. Mer information gällande våra utbildningar finns på exportkontrollföreningens hemsida.

Ledamot samt moderator, Mattias Löwensjö, promotade föreningens nya hemsida som även är möjlig att surfa in på via mobiltelefon. För tillfället är inloggningssidan inte öppen för medlemmar men det är på gång.

Gå gärna in och ta en titt och kom gärna med synpunker om ni tycker något bör ändras.

Är det någon som vill ha sin företagslogga på hemsidan? Kontakta Torbjörn Spector.

 

I år är ISP representerade av Generaldirektör Christer Ahlström,  Karl Evertsson, chef KM -gruppen samt Hanna Björklund, Chef Sanktionsgruppen.

Christer Ahlström

ISP jobbar fortfarande en hel del med KEX där en lagrådsremiss bl.a. lades i juni. Rikdsdagsbehandling i höst och lagändringarna föreslås träda i kraft i april 2018.

RRV-granskning av ISP visar bl.a. att det behövs skriftliga rutiner för handläggning samt dokumentation för rutinärenden.

Christer Ahlström föredrog organisationen på ISP och nämnde att Tobias Bergqvist är ny på juridik och tillsyn samt bitr. chefsjurist.

I budgetpropositionen föreslås att ISP anslag ökas med 13.5miljoner till 43.4 miljoner, detta bl.a. pga ett effefktivt genomförande av skärpningar i KEX samt ett ökat antal PDA-ärenden.

Christer Ahlström

ISP har ny webbsida som också tagit mycket tid i anspråk under det senaste året.

Via hemsidan kan man enkelt få fram information om bl.a. KM, civila skjutvapen & kemikalier. Väldigt viktig investering att ha en pedagogisk hemsida för att minska antalet samtal till myndigheten.

Karl Evertsson

Karl talade om lite olika aktuella frågor:

Ny krigsmateriellagstifning – ISP kommer behöva pröva en hel del mottagarländer på nytt. Viktig del är också statistikredovisningen – vad vi tar in från exportörerna? Kan vara högre krav gällande tex detaljinnehåll.

händelser i omvärlden  påverkar. Det är bl.a. oroligt i Thailand och Turkiet som båda är länder som tar emot krigsmaterel. Tänk på att vara ute i god tid gällande tillstånd.

Sydamerika, Indonesien, Tunisien – tar mycket av ISP’s resurser pga oroligheter i dessa länder/regioner

 

Karl Evertsson

förändringar i handläggningen  Leveransdeklarationer, – vad ska tas med? Rätt komplicerad fråga. Tänk på levererad och faktuerad krigsmateriel ska vara med i deklarationen (dvs det man fått betalt för) fråga gärna ISP vid osäkerhet.

Ytterligare ett verktyg för ISP är sanktionsavgifter,  dvs en avgift som ISP kan ta ut  för till exempel ej fullständiga deklarationer. Ett mellansteg mot att inte kunna göra något allt vs straffrättsliga åtgärder.

ISP planerar att under våren 2018 genomföra en informationsdag med fokus på KM-sidan.

Hanna Björklund

Aktuellt på PDA är förändringar i bilaga I till EG 428/2009

Storbritannien tar hand om alla ändringar i exportkontrollregimerna. De förs in i bilaga I, under första kvartalet och sen får alla medelmsländer komma med input.

En uppdaterad bilaga I publiceras uppskattningsvis sista veckan i nov. 17. Kryptologi är ofta berört.

Finns en hel del ändringar i kategori III gällande elektronik.

Sanktioner – huvudansvar regeringen via UD, horisontella frågor hanteras av UD själva sen utser regereringen behöriga myndigheter. Behöriga myndigheter är  ISP, SSM, Kommerskollegium, FI, Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket samt Polisverksamheten

Det finns ett 30-tal länder som är föremål för internationella sanktioner.

Främst Iran, Syren NordKorea & Ryssland – av dessa har alla restriktioner med kopling till ickespridning/PDA

Hanna Björklund

Vapenembargo finns för bl.a. Burma, Libanon, Libyen Somalia, Sudan, Syd Sudan och Vitryssland

Ryssland utöver ett EU-initierat vapenembargo, är det förbjudet att exportera PDA helt eller delvis för militär användning eller militär slutanvändning. Utmaningen är att det inte finns en generell definition av vad en militär slutanvändare är för något. Man ser inte rättsvårdande myndigheter (polis) som militär slutanvändare.

Finns en specifik lista, Bilaga IV, där listas fyra företag som är totalt förbjudna att leverera till. Det finns en mängd andra restriktioner, handelsrestriktioner t.ex. olja gas o s v.

Mycket är kopplat till Krim och Sevastopol.

Vissa tillstånspliktiga varor är det Kommerskollegium som utfärdar tillstånd för. Kontrollen är baserad på vilket HS nummer en vara har. Sanktionerna har förlängts och vi kan inte se att sanktionerna kommer avskaffas i närtid.

 

 

Jon Eklund & Peder Spångbergfrån UD/NIS

Jon jobbar med den pågående översynen av EU:s PDA-förordning och kan ge oss en överblick av förhandlingsprocessen och tänktbara konsekvenser för industrin.

Förordningen är en produkt av arrangemangens listor.

2011 började ny översyn – en bakgrund kan vara den arabiska våren.

En del incidenter där teknologi från EU hamnat i orätta händer, väckte en vilja i EU-parlamentet som menar på att EU:s politik måste gå hand i hand med alla våra politikområden. Politisk signal från europeiska rådet, man måste titta på ny teknologi som kan omfattas.

Förordningen är en produkt av arrangemangens listor.

2011 började ny översyn – en bakgrund kan vara den arabiska våren.

En del incidenter där teknologi från EU hamnat i orätta händer, väckte en vilja i EU-parlamentet som menar på att EU:s politik måste gå hand i hand med alla våra politikområden. Politisk signal från europeiska rådet, man måste titta på ny teknologi som kan omfattas.

Jon Eklund

Viktigare ändringar – nytt utvidgat PDA-begreppet (art 2) genom att inkludera IT-övervakningsteknologi (cyber surveillance technolgogy)

Föreslagna ändringar är att man går vidare till catch-all klausil (art. 4.1). med bäring på mänskliga rättigheter.

-kan det användas för mänskliga rättigheter brott?

Gäller all ickelistad PDA.

Vad är allvarlig kränkning? Är det själva övervakningen eller måste det leda till fängelse/tortyr?

Gäller ej alla länder i världen men det ska vara en väpnad konflikt  eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Man inför även en catch-all för terrorbrott, dvs kontroll för icke-listad PDA för användning i samband med terrorbrott. Stort krav på due dilligence – i catch-all-klausulen (art 4.2).

Man har en skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet

Det blir även en skärpning att om man försöker kringgå lagstiftningen så innebär det straffansvar.

 

Karl Hertting, Enhetschef från tullverket

 Världens största fraktbåt tar 18000 TEU och den kommer en gång per vecka till Göteborg från Kina.

Tullverket kan kontrollera ca 10st containrar per dag. Det handlar alltså om promillennivåer som Tullverket kan kontrollera av varuflödet till Sverige.

Det är alltså en stor utmaning för Sverige som är med i en tullunion där fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital gäller.

Vid gränsskyddet jobbar ca 400 tjänstemän samt 50 hundar med att övervaka och kontrollera att in/ut-förselregler efterlevs. Hundarna är specialicerade på narkotika, sprängämnen och vapen.

Narkotikafokuset är högt, Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten.

För att uppnå goda resultat arbetar Tullverket underättelsestyrt. Underättelsetjänsten kan prioritera vart de ska styra sina kontroller. Det finns sambandsmän som jobbar utomlands och som jobbar bilateralt. I internationella samarbeten är Tullverket väldigt aktiva och kan till exempel kontakta en samarbetsperson i Pakistan för att få hjälp.

Karl Hertting

Tullverket ser till att företagen efterlever de tillstånden som tex ISP utfärdat, både gällande KM och PDA.

Tullverkets utmaningar: Statliga och ickestatliga aktörer. Statliga aktörer har ofta sofistikerade närverk, mycket pengar och de kan till exempel bygga upp ett företag inom EU där det råder fri rörlighet, importera varor från USA och sen smuggla det till tex. Ryssland

Tekniska utvecklingen går fort och där har Tullverket en bra samarbetsparter med FOI som har hög teknisk kompetens.

 

Brian Nilsson DDTC (Direcorate of Defence Trade Controls)

Brian Nilsson jobbade tidigare som Deputy Assistant Secretary of State for Defense Trade Controls, Bureau of Political-Military Affairs.

Brians roll var att ge övergripande politisk vägledning om överföring av försvarsteknik till andra länder genom kommersiell handel och han fungerade som en av de viktigaste förbindelserna mellan stats-och försvarsavdelningerna inom detta område. Bland annat nämner Brian att USA har en robust handel med Sverige.

En liten backspegel på hur det varit historiskt – Brian jobbade i Vitahuset som National Security Council och blev kvar längre än han tänkt. Han jobbade bl.a under tiden Obama var president.

Brians fokus var USML. Han gick igenom alla 21 kategorierna i listan. Det resulterade i att en hel del parter har tagits bort från dessa listor.

Brian Nilsson

Den nya administrationen har installerat sk freeze of all regulations.

Temporära exporter för service och underhåll kan i framtiden för vissa kategorier bli No License Required delar.

De flesta ansökningarna (fler än 70%) som kommer in, är föremål för att egentligen slippa licens pga licensundantag.

Tack vare översynen har de färre licensansökningar att hantera.

Brian nämner bl.a. artiklar i 600-serien dvs artiklar som tidigare kontrollerats enligt USML.

Gamla administrationen har fått skicka vidare sina önskningar om div. förändringar till den nya administrationen i Vitahuset. Det återstår att se om de nya administrationen tar vid där den gamla administrationen slutade.  

Utmaningen att jobba vidare med reformen är att kunskapen kanske inte längre finns på plats så för tillfället är det freeze, inga nya förändringar för tillfället.

Det har i alla fall inte blivit några fler förenklingar. 

Målet är att bli papperslösa och få företagen att ansöka om tillstånd via IT-system istället för via pappersvägen.

 

Peter Wallensteen, Uppsala Universitet, talade om internationella sanktioner och deras effektivitet.

Sanktioner används bl.a. för att vinna en konflikt, stoppa krig och terror, hindra kärnvapenspridning eller för att ändra en regering.

UN security council hade inte så mycket att göra åren 1945-1990 men sen ökar antalet konflikter.

Fredsbevarande operationer av FN, EU, AU måste till för fred och utveckling.

Vi behöver smartare sanktioner, inte sanktioner mot ett land utan mot specifika individer, varor eller banker.

Venezuela är under uppsegling. Det var ett välfungerande land på 90-talet

Sen kom Hugo Chavez in, oljepriset gick upp. Sen sjunker oljepriserna men Hugo spenderade pengar i samma takt som tidigare. Det skulle kunna bli ett nytt inbördeskrig där.

När det gäller Burma och Kuba som är två länder som varit sanktionerade länge säger Peter att utan sanktioner hade inte Castroregimen överlevt så länge. Det blir ett sätt att kanalisera missnöje. I förlängningen är det kanske bättre att förstärka kontakterna istället för att isolera.

Exportkontroll är viktigt men man måste vara realistisk, t.ex. vid vapenleveranser.

Krigsherrar är beroende av sina leveranser. Exportkontroll gör skillnad då det hindrar kontinuerliga leveranser, vilket kan stimulera förhandlingar.

Sverige är unikt gällande NordKorea då vi har en ambassad i Pyongyang.

 

Rouzbeh Parsi, Universitetslektor Lunds Universitet

Rouzbeh talar bl.a. om mellanösterns konfliker i skuggan av president Trump & JCPOA (Joint Comprehensive Plan Of Action).

Vilka förutfattade meningar har de olika sidorna om varandra?

Kommer Iran hålla fast vid avtalet?

Viktigt att komma ihåg – det som tidigare setts som konsensus, många av de antagandena går inte längre att göra mellan republikaner och demokrater.

I och med Iranavtalet pratar IR och US direkt med varandra. Det är situation som inte funnits på 40år. I och med detta blev Saudierna oroade för nu är Iranierna med på spelplanen igen.

Riyadh vs Tehran

-revolutionär republik vs monarki

-Tehran är idag mer status quo än ideologi

-Riyadh ser Iran som sekteristisk rival, orsak till regionala konflikter

-utmaningen är att det försvårar läget för förhandling när man anser att andra parten är kättare.

JCPOA – USA

Om Trump lämnar avtalet så överlever JCPOA som multilateral överenskommelse (Trump har insett att de inte kan riva avtalet, däremot kan de proviocera Iran att riva upp avtalet.)

 

Eva Elmsäter,  journalist, utrikeskommentator/utrikes reporter på SVTbåda rollerna sen 30 år tillbaka.

Eva är tillbaka igen på vår update och ger oss en spännande inblick i sin omvärldsanalys.

Förra året målade Eva upp en rätt mörk bild av hur det ser ut.

Bl.a. flyktingkrisen som påverkade Sverige och EU mycket, vi hade kuppförsöket i Turkiet, det ryska hotet runt Östersjön och Trump som vinnare i USA-valet.

Eva Elmsäter

Utrikespolitiken är idag svår att tyda. Tidigare handlade det om olika block och man såg tydligare vilka allianserna var och vem som var mot vem osv. Nu är det mycket mer komplicerat.

Vad som idag kommer ut från Vita huset är idag lite oklart vilket är oroväckande. Rådgivare till presidenten byts relativt ofta och det är oklart med vilka de olika länderna ska prata med i USA då de inte har tillsatta tjänster på flera funktioner.

Rivaliteten mellan USA och Ryssland är stor och det är en komplicerad situation. Det var illa på Obamas tid men nu har den blivit än värre. Ska bli intressant att se vad Rysslandsutredningen i kongressen ger. Det är otroligt svårt att veta vad som verkligen skett pga så mycket desinformation och fake news.

Vårt svenska valsystem är väldigt bra så det är relativt svårt att hacka däremot innan val osv är det såklart att desinformation/fake news kan påverka vägen till val.

Militära upprustningen kring Östesjöområdet. Det är nästan osannorlikt att Tyskland rustar upp då de inte vill vara en militärmakt, finns en ovilja sen andra världskriget men nu rustar de upp.

I och med det avslutade Eva sina tankar och reflektioner kring sin omvärldsanalys.