Rapport från Swedish Update 2018

Publicerat: 02.01.2019

Konferensen med 68 deltagare plus styrelse och talare, öppnades av Sveriges Exportkontrollförenings ordförande, Annette Eriksson, som presenterade styrelsen. Traditionsenligt gick Per-Arne Mattsson, rektor för utbildningen, igenom föreningens kursutbud. Se exportkontrollföreningens hemsida för komplett kursutbud. Ca 250 personer har genomgått CECM kursen sedan 2006. Under 2018 är del I av kursen dubblerad p.g.a. stor efterfrågan då många efterfrågar en övergripande bild av vad exportkontroll innebär. Per-Arne informerade även om en Grundutbildning för krigsmaterielleverantörer som i samarbete med ISP har tagits fram och som genomförs under 2018 och 2019.

ISP representerades av Christer Ahlström, GD och Karl Evertsson, chef KM. De informerade allmänt om ISP, KM, PDA & sanktioner och de förändringar som genomförts på ISP, se ISP:s hemsida för mer information.

 

 

 

 

 

Konsekvenserna av ändringar i lagstiftning och riktlinjer som infördes den 15 april 2018 har vi inte sett full effekt av ännu men en av konsekvenserna är att företag och myndigheter nu måste inneha både tillverkningstillstånd och tillhandahållandetillstånd för att tillverka och förmedla KM. Sanktionsavgifter för vissa typer av överträdelser införs och att tillståndsprövningen moderniseras är en del av resultatet.

Christer Ahlström lämnar sin tjänst som generaldirektör för ISP 31 oktober för att bli direktör på Utrikespolitiska Institutet (UI). Tf. GD blir Chefsjurist Carl Johan Wieslander till dess att ny GD utsetts.

 

 

 

 

Jon Eklund, Kansliråd UD – Översynen av EU:s PDA-förordning fortgår och nu pågår klusterförhandlingar och som alltid i förhandlingar så är det olika uppfattningar och många aspekter att ta hänsyn till innan man är i mål vilket innebär att det kan vara svårt att få förslaget godkänt före EU-parlamentsvalet i maj 2019.

Viktigare ändringar i förslaget är MR/Säkerhet, EU-harmonisering, mer inflytande från Kommissionen och mer ansvar och rapportering kommer att läggas på företagen.

Kommissionens preliminära position (för att nämna några).

-strikt effektivt och modernt exportkontrollsystem

-så få hinder som möjligt med legitim handel

-analysera både positiva och negativa effekter

 

 

 

George TAN, President at Centre for Asia Pacific Trade Compliance and Information Security

George Tan höll en grundlig genomgång av exportkontrollreglering i länderna i Asien och Oceanien, där många länder har en Dual Use-reglering liknande EUs. Presentationen innehöll information om de olika ländernas utveckling inom exportkontrollreglering, kontrollerande myndigheter, ansökningsförfaranden och straffskalan vid förbrytelse mot exportkontrollagarna. Länder med en implementerad exportkontrollagstiftning ses Australien, Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore och Taiwan.

En del av länderna accepterar ansökningar på engelska men oftast krävs det på respektive lands nationella språk.

De länder som har en exportkontrollregling under utveckling är för närvarande Filippinerna, Thailand, Indonesien och Vietnam, och de länder som inte har någon reglering alls är Kambodja, Laos, Myanmar och Brunei.

 

 

 

 

 

Lars Karlsson, President, KGH Border Services –BREXIT: Deal or No deal? And does it matter?

20 sep är det 189 dagar kvar….

Vi lever i en turbulent värld redan, vi har handelskrig som inte inträffat på många år. Multilaterala WTO har precis trätt i kraft.

BREXIT är största tullfrågan i branschen och den frågan blir bara större och större.

 

 

 

 

Det finns 145 000 företag i GB som inte exporterar idag, de handlar bara med EU. De har inte hanterat dokument som krävs för export/import och allt detta bara på den brittiska sidan. I Sverige finns det ca 7000 företag som enbart handlar med Storbritannien.

62 frihandelsavtal idag på plats. Allt som passerar GB ska deklareras, både export och import. 65 milj. deklarationer är vad deras system klarar – efter BREXIT behöver de klara mer än dubbelt så många deklarationer.

Man kan inte lämna ett tullområde och tullunion och fortfarande vara kvar! Antingen är man med i EU eller så är man utanför, man kan inte välja vad man vill behålla efter ett utträde och Storbritannien kan inte börja förhandla frihandelsregler innan de lämnat EU.

Datumet är kl. 11, 29 mars 2019 – det kommer att ske, när de lämnar, lämnar de.

Douglas Hassebrock – Director Office of Export Enforcement US Department of Commerce

Det finns ett stort behov av Compliance professionals runt om i världen. BIS uppdrag är att förbättra amerikansk säkerhetspolitik och ekonomiska mål genom att säkerställa ett effektivt system för exportkontroll.

Export Enforcement mission (EE)

Den huvudsakliga sysslan är att detektera och utreda – är det för kommersiellt bruk, eller har det ett annat användningsområde? Illegala exporter, utbildning underrättelser med diverse olika myndigheter.

Enforcement roll i licensiering innebär att de inte bara analyserar vad som händer med en vara efter export, de gör en noggrann utredning, tar in input från olika agenturer, känsliga parter och länder och baserar sen sina beslut på detta. Exempel på känslig teknologi, halvledare, vissa kemikalier, spektrometrar.

Det innebär långa fängelsestraff och dryga böter att bryta mot lagen.

Return of investment – att investera i compliance spar pengar och huvudvärk.

Eva Elmsäter, Journalist ger oss en omvärldsbevakning.

Vi har inte en tvåpoolsvärld längre, möjligtvis en början på ett kallt krig vilket inte är något nytt.

Det pågår väldigt många konfrontationer på många nivåer mellan olika länder. Världsläget är både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt instabilt. USA har idag en annan syn på hur de ska förhålla sig till världen. En ny geopolitisk verksamhet, inte två parter längre, utan det är tre parter – Kina, USA och Ryssland.

Det är inte helt tydligt hur konflikten ser ut framgent. Ryssland och Kina samarbetar militärt och det är ett sätt att positionera sig. Att visa vilken militär makt man har. Kanske inte för att man vill ha en konfrontation med USA, men det är ett klart budskap till USA dvs. om de blandar sig i Sydkinesiskasjön blir det kostsamt.

Ryssland, som inte är en stormakt vare sig ekonomiskt eller militärt, satsar på högteknologisk utveckling. De är bra på att störa andra länders radar. Påverkansoperationer, cyberkrig, spioneri med olika medel, trollfabrik, hybridkrig (låtsasnärvaro) de bedriver något slags krig. De har en stor revanschistisk vilja och vill återta sin position som stormakt.

Sverige nedrustade i början av detta sekel, nu upprustar vi. Polen vill ha en amerikansk bas för att hålla ryssarna borta. NATO försöker hålla jämna steg med Ryssland vilket är svårt med splittring inom NATO. Trump’s inverkan på världspolitiken är väldigt stor, farhågorna när han tillträdde har blivit än värre. Det finns ingen som håller emot.

USA’s handelskriget mot Kina är en oroväckande utveckling för resten av världen. Risk för konflikt, ekonomiskt kallt krig vilket är skadligt för världsekonomin. Det är en föränderlig värld och vi måste förhålla oss till den.

 

Det var allt Swedish Update 2018 hade att bjuda på för i år – hoppas vi ses nästa år!