Rapport från Swedish Update 2019

Publicerat: 04.06.2020

Exportkontrollföreningen firar 25-års jubileum och därav inleddes årets Swedish Update med att Torbjörn Spector gjorde en återblick kring föreningens historia.

Ordförande, Annette Eriksson, föredrog föreningens aktuella aktiviteter såsom utbildningsprogram, Swedish Update och grundutbildning för krigsmaterielleverantörer. Föreningen har varit inbjuden till att tala hos SAFERWORLD, omskrivits i WorldECR samt har Sveriges Exportkontrollförening agerar remissinstans för exportkontrollfrågor.

Per-Arne Mattsson, styrelsemedlem tillika rektor för vårt utbildningsprogram föredrog höstens samt 2020 års utbildningar. Utbildningsprogrammet finns att hitta på föreningens hemsida: www.exportkontrollforeningen.se

Per-Arne Mattsson

Nyheter inom ISP

ISP, Carl Johan Wieslander, vikarierande Generaldirektör

ISP:s föredragning omfattade nyheter inom ISP, det politiska läget, Exportkontrollrådet samt det internationella perspektivet. ISP har fått utökade ansvarsområden och det ställs allt högre krav på politiska och juridiska bedömningar. Antal anställda hos myndigheten har därför utökats och man har gått från ca 20 personer till knappa 40.   

Ny Generaldirektör för ISP ska fortfarande utses, ny militärsakkunnig kommer att anställas samt fler handläggare ska tillkomma. IT & säkerhetsskydd är en ny grupp på ISP, då dessa frågor blir alltmer viktiga.

ISP, Karl Evertsson, chef Krigsmaterielgruppen

Krigsmaterialgruppen presenterades och uppmaningen är att man kan vända sig direkt till dem för förfrågningar. På www.isp.se kan man se gruppindelningen.

Exportkontrollrådets (EKR) syfte är att ge ISP politisk rådgivning medans Generaldirektören på ISP är beslutsfattare. En nyhet inom Exportkontrollrådet  är att varje parti har utsett en suppleant.

Riksrevisionsverkets revision och KEX-utredningen resulterade i att ISP i högre uträckning behöver informationsunderlag från diverse departement, ambassader m.fl. för att efterleva den politik Sverige driver.

Karl Evertsson, Carl Johan Wieslander

Översynen av EU:s PDA-förordning

Paul Beijer, Ambassadör UD

Paul Beijer representerar Sverige i PDA förhandlingarna i Bryssel. Det har varit en långtgående process och fortfarande är det osäkert när slutligt beslut kommer att fattas. Innehållet i förslaget som ligger är bland annat fler generella tillstånd som syftar till att göra det enklare att genomföra okontroversiella utförslar.  Man vill även införa en ny kontroll avseende cyber security och omformulerad catch-all princip.

Mattias Lövensjö, Paul Beier

EU:s föreslagna förordning kring utländska direktinvesteringar

Carolina Dackö, Advokat & Partner Mannheimer Swartling

EU har  föreslagit en ny reglering vad gäller utländska investeringar i EU bolag. . Kina har varit katalysatorn för att få regelverket på plats. Bolag inom EU som hanterar PDA produkter kommer att falla in under detta regelverk. Dialog pågår kring omfattningen i regelverket och hur implementering ska ske. 

Carolina Dackö

Säkerhetsläget i Sverige

Säkerhetspolisen (SÄPO)

Säkerhetspolisen verkar inom olika verksamhetsområden.  Några av dem är kontraspionage, säkerhetsskydd, personskydd kontra-terror, författningsskydd och icke spridning.

SÄPO gör många företagsbesök, både proaktiva och även reaktiva. De har ett nära samarbete med myndigheter såsom ISP, Tullverket, FRA, FOI, MUST samt  internationell samverkan.  

US Export Controls and Sanctions Enforcement from a non-US Company perspective

Matthew Bell, Forensic & Litigation Consulting

US extra-territorial regulations are complex and may effect companies dealing with US products and US Persons. A non-US company, that even do not have a US branch, may still have to comply with US re-export regulations.  The restrictions are hard to implement and requires extensive competence  to understand the requirements.

Matthew explained the differences between primary and secondary sanctions and the concept of DeMinimis rules.

Matthew Bell

Omvärldsbevakning

Christer Ahlström, Direktör, Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska Institutet (UI) grundades 1938 under mellankrigsperioden och har som uppgift att främja intresset för utrikespolitiska frågor i Sverige. All forskning är baserat på öppna källor. UI arbetar bland annat med policyanalyser och förser UD med analyser vid behov. UI har även en omfattande  programverksamhet som bl.a omfattar Europa, Ryssland och Mellanöstern.

Christer Ahlström

EU sanktioner och FN:s Säkerhetsråd

Josefin Simonsson Brodén, Sanktionssambordnare, Enheten för Europeisk säkerhetspolitik

EU har sammanställt en sk. Sanctions Map som sammanfattar alla EU och FN sanktioner.  www.sanctionsmap.eu/#/main

Det finns olika typer av santioner som  innefattar exempelvis terrorism, kemvapen, cyberattacker samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

Trenden är att antalet sanktionsregimer ökar mer än  vad som avvecklas. Flertalet av de EU sanktioner som antagits på senare år är riktade sanktioner för att uppfylla ett specifikt syfte.

UDs arbete är att  noga granska vad som händer i ett land, särskilda förändringar som kan göra det lämpligt att utöka eller dra tillbaka sanktioner. Sanktionen måste vara i linje med utrikes och säkerhetspolitiken mot staten.

Josefin Simonsson Brodén

EU ICP Guideline – vad innebär den i praktiken

Olof König, Baker McKenzie

ICP har framtagits för att stötta exportörer att identifiera, hantera och mildra risker i sitt compliance program och det ska även vara ett stöd för medlemsstaternas  myndigheter. ICP innehåller 7 huvudkomponenter.

Första steget är riskbedömning för att fastställa företagets riskprofil. Det måste finnas förutsättningar, pengar och tid att kunna lägga fokus. Man förväntas ha efterlevnadsåtagande på högsta ledningsnivå samtidigt som det är viktigt med tydlig och regelbunden information till anställda. Det är viktigt med en  organisationsstruktur och att man har tillräckligt med personal som har rätt kompetens. Samt back-up funktioner. Man måste göra en transaktionsbedömning för att säkerställa licenskrav eller omfattning av eventuella sanktioner.

Revisionsfunktion och korrigerande åtgärder är viktiga aspekter. Hantering av dokumentation så man har god spårbarhet måste finnas på plats. Interna processer och rutiner som omfattar  fysisk säkerhet för att förhindra otillåten tillgång till produkter är av vikt.

Olof König

Hur fungerar EU

Anders Edholm, Svenskt Näringsliv, Bryssel

 EU parlamentet har formas med nya ledamöter och  60% av de drygt 750 ledamöterna är nya

Parlamentet har en ny ordförande med nya prioriteringar;
a) Miljö och klimat: En lag om klimatneutralitet 2050 ska det bli. ”A European Green Deal”.

b) Ekonomi och näringsliv: Bla ny SME strategi. Ökat inflytande för Europaparlamentet (EP) i ekonomiska frågor.

c) Sociala dimensioner.

d) Utrikesfrågor och handel. Begreppet ”Fair Trade” nämns, men det är ännu oklart vad det betyder, eventuellt miljö och arbetsmiljöfrågor mm.

Länder som eventuellt kommer med i EU inom 5 år är Albanien och Nya Makedonien.

Några av utmaningarna är BREXIT. Kina-ambitioner, deras intresse att hantera uppfinningar, investeringar, offentliga upphandlingar, relationer mm.  Polen/Ungern -demokrati, valet i Polen och Österrike. Flyktingpolitiken – Turkiet och Grekland

Anders Edholm

Politik och säkerhet i vår omvärld

Eva Elmsäter, Journalist

Eva belyser att det  är mycket som pågår i vår omvärld just nu.  Det är mycket som kretsar kring Donald Trump.  Fokus på relationer mellan USA och Iran samt Saudiarabien. Handelskriget mellan USA och Kina samt  vad som kommer att ske i avseende BREXIT.  

Eva Elmsäter