Samråd om EU:s riktlinjer för cyberövervakningsprodukter

Publicerat: 11.04.2023

EU-kommissionen har den 31 mars 2023 inlett ett publikt samråd som rör riktlinjer (eng. guidelines) om tillämpningen av kontrollen av cyberövervakningsprodukter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, PDA-förordningen. Utkastet till riktlinjer har utarbetats av EU-kommissionen och experter från EU:s medlemsstater.

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter på innehållet från exportörer och andra intressenter innan riktlinjerna färdigställs. Det går att lämna synpunkter i egenskap av privatperson, i sin yrkesroll eller å en organisations vägnar.

Samrådet avslutas den 9 juni 2023 kl. 18:00. För mer information, se EU-kommissionens hemsida (extern länk).