Stadgar för Sveriges Exportkontrollförening

1. Sveriges Exportkontrollförening (Swedish Export Control Society) bildades 1994 och har till ändamål att vara ett forum för utbyte av kunskap, information och erfarenheter om exportkontrollfrågor samt att till myndigheter framlägga synpunkter från medlemmarna.

2. Medlem i föreningen kan vara person som i företag, organisation eller myndighet arbetar med exportkontrollfrågor eller annan efter styrelsens godkännande.

3. För föreningen skall finnas en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare minst fyra och högst nio ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt övriga funktionärer som styrelsen anser erforderliga.

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst.

5. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderåret.

6. Årsmöte skall hållas under första kvartalet varje år. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

7. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

b. Val av mötesordförande och två justeringsmän

c. Anmälan av protokoll från föregående årsmöte

d. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

e. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret

f. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g. Val av ordförande för föreningen

h. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa

i. Val av två revisorer

j. Val av valberedning

k. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

l. Övriga frågor som läggs fram av styrelsen eller som av medlem anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet 

8. Allmänt föreningsmöte i övrigt hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen begär det för behandling av särskilt angivet ärende. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

9. För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena är årsmötet. Vid beslut om föreningens upplösning skall även på samma sätt fastställas hur tillgångarna skall disponeras.