Förslag till ändringar i PDA-lagen och PDA-förordningen

Publicerat: 18.01.2022

Exportkontrollföreningen har lämnat ett remissvar med synpunkter på utrikesdepartementets förslag till ändringar i kompletterande svensk lagstiftning med anledning av den nya EU-förordningen av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA-produkter) som trädde i kraft den 9 september 2021. Förslaget publicerades i Ds 2021:32 ”Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden” och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Se förslaget här.

Exportkontrollföreningen framför i sitt remissvar synpunkter framförallt på den utvidgade underrättelseskyldighet som föreslås ska krävas av företagen samt när det gäller finansieringen av exportkontrollen.

Exportkontrollföreningens remissvar finns här