Myndigheter

Publicerat: 19.01.2024

BIS – Voluntary Self Disclosure (VSD) policy uppdaterad

BIS har nyligen uppdaterat sin policy avseende självanmälan, Voluntary Self Disclosure (VSD) policy:  Voluntary Self-Disclosure (doc.gov). Förändringarna syftar till att effektivisera BIS arbete och utnyttjande av myndighetens resusers genom att…

Publicerat: 03.01.2024

Kontrollförteckningen för PDA har uppdaterats

EU-kommissionen antog en uppdatering av kontrollförteckningen för PDA som trädde i kraft den 16 december 2023. Den uppdaterade kontrollförteckningen finns i EU-förordning 2023/2616 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen).

EU-förordning 2023/2616 återfinns här

Kommissionens sammanställning över ändringar i bilaga 1 2023 återfinns här

Publicerat: 13.06.2023

Uppdaterade förteckningar är publicerade

Både PDA-förteckningen och KM-förteckningen har uppdaterats. Den uppdaterade kontrollförteckningen 2023/996 för PDA trädde i kraft den 26 maj 2023 och återfinns här Förteckningen del A i bilagan till förordningen (1992:1303)…

Publicerat: 11.04.2023

Samråd om EU:s riktlinjer för cyberövervakningsprodukter

EU-kommissionen har den 31 mars 2023 inlett ett publikt samråd som rör riktlinjer (eng. guidelines) om tillämpningen av kontrollen av cyberövervakningsprodukter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)…

Publicerat: 11.01.2023

Kontrollistan för PDA uppdaterad 12/1-2023

Ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen) fr o m 12 januari 2023!

Den uppdaterade kontrollistan finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/66 av den 21 oktober 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 vad gäller förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.

Publicerat: 08.12.2022

Directorate of Defense Trade Controls har uppdaterat guideline för Internal Compliance Program – ICP

Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) har uppdaterat guidelines för Internal Compliance Program (ICP) för företag som hanterar ITAR-klassade produkter och information. ICP är interna policydokument för företag och organisationer i syfte att navigera rätt och efterleva de krav som ställs i regelverket, International Traffic in Arms Regulations.

Publicerat: 14.01.2022

Kontrollistan för PDA är uppdaterad

Ny bilaga 1 till EU-förordningen 2021/821 är publicerad. Förordningen 2022/1 trädde i kraft den 7 januari 2022 och den uppdaterade kontrollistan finner du här.  

Publicerat: 13.01.2022

Ny krigsmaterielförteckning är publicerad

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 15 januari 2022. Förteckningen finns i bilaga A till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.  Den nya bilagan till förordningen finner du här

 

Publicerat: 03.06.2021

Generella tillstånd för krigsmateriel kommer att ersättas 

ISP har beslutat om nya föreskrifter för generellt tillstånd gällande utförsel för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration. Dessa föreskrifter kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och ersätta nuvarande föreskrifter TFS 2012:9, TFS 2012:10 och TFS 2012:11 vilka upphävs den 31 juli 2021. 

ISP skall underrättas senast fyra veckor innan första användning av den nya föreskriften, benämnd TFS 2021:2

Förändringarna består bland annat av ett något förändrat materialomfång, att det som huvudregel endast krävs tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd för att få  använda sig av tillståndet, att temporärt utförd materiel skall återinföras till Sverige samt att dessa utförslar registerförs. 

 

Publicerat: 24.01.2021

Information om Storbritanniens utträde ur EU

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan Storbritannien) utträde ur EU den 1 februari 2020 löpte en övergångsperiod med oförändrade förhållanden gällande utförsel av krigsmateriel och export av produkter med…

Publicerat: 16.12.2020

Uppdaterad kontrollista för PDA är publicerad

En uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden antogs av Kommissionen genom förordning 2020/1749. Förordningen trädde i kraft den 15 december 2020. Listan är publicerad på ISP hemsida

Publicerat: 25.06.2020

Nytt uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen utser ISP till Sveriges kontaktpunkt för upprättande av ramen för granskning av utländska direktinvesteringar. Tillsammans med Försvarets materiel­verk (FMV), Försvars­makten, Säkerhets­polisen och Total­försvarets forsknings­institut (FOI) skall ISP utveckla de…

Publicerat: 26.03.2020

Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen har idag beslutat att utse Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Carl Johan Wieslander tillträder tjänsten den 27 mars 2020. Ta…

Publicerat: 10.01.2020

Klassificeringsbesked från ISP har publicerats

Ett antal klassificeringsbesked som lämnats av ISP till svenska företag gällande klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd finns nu publicerade på ISP:s hemsida.

Beskeden är indelade i fyra huvudgrupper: 

  • Särskilt utformad för militär användning
  • Särskilt modifierad för militär användning
  • Särskilt utformad eller modifierad för militär användning
  • Tekniskt bistånd och forskning

Publicerat: 10.01.2020

Kontrollistan för PDA har uppdaterats

På årets sista dag uppdaterades kontrollistan för PDA genom EU-förordning 2019/2199

Publicerat: 16.12.2018

Uppdaterad kontrollista för PDA

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder i kraft den 15 december. Se länk till ISP:s hemsida      

  • 1
  • 2